Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ιόνιου Πανεπιστήμιου Νέο παράθυρο ιδρύθηκε το 1988 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες διαχείρισης κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την υλοποίηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων, έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή.

Η υλοποίηση των Προγραμμάτων αυτών επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή των μελών του εν ενεργεία επιστημονικού και διδακτικού προσωπικού του Ιονίου Πανεπιστημίου ή και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων, επισκεπτών, ερευνητών, στελεχών της αγοράς, όταν και ό,που κρίνεται απαραίτητο, με βάση τις ανάγκες και τις ιδιομορφίες των εκτελούμενων έργων. Ως ερευνητές μπορούν να μετέχουν και μεταπτυχιακοί φοιτητές ή και εξωτερικοί συνεργάτες. Σε μερικές περιπτώσεις, ως βοηθοί ερευνητές μπορεί να συμμετέχουν και προπτυχιακοί φοιτητές.

Τη γενική εποπτεία και ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία όλων των Τμημάτων της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού έχει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και ο Προϊστάμενος Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας.

Ο ΕΛΚΕ του Ι.Π., από της συστάσεώς του μέχρι σήμερα, έχει υλοποιήσει, και υλοποιεί, πάνω από 160 ερευνητικά έργα και εκπαιδευτικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνείς Οργανισμούς, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, υπουργεία, τράπεζες, οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς, επίσης, και από ιδιωτικούς φορείς. Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων επιτυγχάνονται διμερείς ή πολυμερείς διακρατικές συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους φορείς, στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και σε τρίτες χώρες.

Τα έσοδα της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με απόφαση της Συγκλήτου, κατανέμονται για να ενισχύσουν την εκπαίδευση, τη μη χρηματοδοτούμενη από άλλους πόρους έρευνα και άλλες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα η χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Πηγή: https://ionio.gr/

Back To Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο